کشته شدن ۱۲ نیروی نظامی افغان در خواب به دست همرزمان خود