رای الیوم: عربستان در تنگنای شدید مالی و سیاسی قرار گرفته است

یک رسانه عرب با اشاره به تصمیم پادشاه سعودی برای کاهش حقوق وزیران و اعضای مجلس مشورتی، به بررسی شرایط دشوار کنونی عربستان پرداخت.