رای الیوم: عربستان در تنگنای شدید مالی و سیاسی قرار گرفته است