‌فرهنگ اصیل و ناب دفاع مقدس باید به نسل جوان انتقال داده شود

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: ارزش های متعلق به دفاع مقدس که امروز در خانواده شهدا متجلی است، باید استخراج و به نسل جوان منتقل شود.