دانشگاه تهران، رکورددار انتقال دانشجو به خارج از کشور/تحصیل بیش از ۵۷ هزار دانشجو در این دانشگاه

رئیس دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران دارای ۵۷ هزار دانشجو و ۲ هزار عضو هیئت علمی است.