دانشگاه تهران، رکورددار انتقال دانشجو به خارج از کشور/تحصیل بیش از ۵۷ هزار دانشجو در این دانشگاه