تمدن: احمدی‌نژاد نامه‌ای در تبعیت از فرمایشات رهبری منتشر می‌کند