سردار ربانی به عنوان معاون جدید عملیات ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد