برگزیدگان نهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان معرفی شدند

نهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.