برگزیدگان نهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان معرفی شدند