تشریح جزئیات بازدید اعضای کمیسیون امنیت از آب سنگین اراک/ برجام تاثیر منفی بر فعالیت این کارخانه نداشته است