اردوی تیم ملی اسکیت ایران با حضور ۲ اصفهانی آغاز شد