«سیانور» بدون قضاوت و داوری تاریخ را روایت می‌کند

بهروز شعیبی کارگردان «سیانور» گفت: روایت ما در این فیلم تنها روایت تاریخ بوده و این روایت را فارغ از هرگونه قضاوت و پیش داوری انجام دادیم.