سیاست سالمندی و بازنشستگی را ترکیب کرده‌ایم / ۲۰ درصد حقوقش بازنشستگان کشوری را افزایش دادیم