هایلایت: از رمزشکنی طومار ۱۷۰۰ ساله به صورت مجازی تا از کنترل خارج شدن ایستگاه فضایی چین

محققان موفق شدند طوماری را پس از ۱۷۰۰ سال رمزگشایی کنند که روی آن نسخه‌های اولیه‌ای از انجیل نیز وجود دارد.