انتقاد از برخورد غیرقانونی با برخی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران