بایدها و نبایدهای آتش بس آمریکایی در سوریه

تا بحال چندین مرحله در مقاطع زمانی ۶۷ ماه گذشته آمریکایی‌ها با ظرفیت آتش بس توانسته‌اند لشکرهای نیابتی بی صاحب خود را از اضمحلال نجات بخشند.