وعده سرخرمن یک گیگ اینترنت هدیه در ازای سرشماری اینترنتی