توجه به احیای ارزش‌های حاکم در جبهه‌ها در نظام تعلیم و تربیت امروزی