ناوگروه ایرانی در کراچیِ پاکستان پهلو گرفت

ناوگروه ایران در بندر کراچی پهلو گرفته است.