اختصاص تابلوی تبلیغات شهری به عنوان «احتیاط از بزرگترهاست»

به گزارش خبرگزاری ایمنا، دبیر کمیته فرهنگ شهروندی از اختصاص ۳۰۰ تابلو تبلیغات شهری با موضوع احتیاط و توجه بزرگترها نسبت به رفتارهای کودکان در مکان های عمومی خبر داد. سعید امامی رسالت کمیته فرهنگ شهروندی را اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به شهروندان عنوان کرد و گفت: تابلوهای شهری، شاه راه ارتباطی مردم با […]