اختصاص تابلوی تبلیغات شهری به عنوان «احتیاط از بزرگترهاست»