محاکمه چند کارمند ایرفرانس به دلیل پاره کردن پیراهن مقامات ارشد+ تصاویر

چند کارمند ایرفرانس که در آشوب سال گذشته این شرکت هواپیمایی پیراهن روسای خود را پاره کرده بودند، در جلسه دادگاه حاضر شدند.