محاکمه چند کارمند ایرفرانس به دلیل پاره کردن پیراهن مقامات ارشد+ تصاویر