واکنش بازار ارز به اولین مناظره انتخاباتی کلینتون و ترامپ / بهای واحد پول مکزیک و کانادا افزایش یافت