بیکاری در فرانسه به مرز انفجار رسید/شمار متقاضیان شغل از ۶ میلیون نفر گذشت