تحقق اقتصاد مقاومتی در حمایت از شرکت های دانش بنیان/حمایت ٢٨٠ میلیونی از استارتاپ های برتر

رییس هیئت داوران جشنواره نوتک گفت: با حمایت شرکت های دانش بنیان و در نتیجه ایجاد شغل و کارآفرینی به رشد و اقتصاد کشور کمک می شود.