تحقق اقتصاد مقاومتی در حمایت از شرکت های دانش بنیان/حمایت ٢٨٠ میلیونی از استارتاپ های برتر