بمباران مواضع پ ک ک در شمال عراق توسط جنگنده های ترکیه