کشف اثر آب در قمر سیاره مشتری

دانشمندان آثار آب در قمر سیاره مشتری کشف کردند.۱۲:۳۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر