شجونی: رهبری گفتند احمدی نژاد در موعد قانونی اقدام کند، نه اینکه کاندیدا نشود