بی بی سی: مشاغل صنایع نفت و گاز انگلیس از سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است

تعداد مشاغل نفت و گازی در طول دو سال گذشته با کاهشی یک چهارمی در انگلیس مواجه است.