بی بی سی: مشاغل صنایع نفت و گاز انگلیس از سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است