ایجاد تشکل دانش آموزی "نوجوان سالم" در مناطق 22 گانه شهر تهران