فیلم/ خاطره عجیب مجید مجیدی از عزاداری بودائیان کشمیر برای امام حسین(ع)