رفع تصرف ۸۰ فقره عرصه منابع طبیعی و بازگرداندن به دولت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از رفع تصرف ۸۳ هکتار اراضی ملی شامل ۸۰ فقره و به ارزش ۱۶۵ میلیارد تومان و برگشت آن به دولت خبرداد.