موزه هنرهای معاصر میزبان دو نمایشگاه "نوای نقاشی" و "پوستر صلح"