احمدی نژاد: هرجای دنیا که می روی می گویی احمدی نژاد، اکثرِ مردم طرفدارش هستند / تا می گوییم امام، سریع می گویند این ادعا کرده امام زمان را دیده