مچ گیری از نوع فیفا؛ مصاحبه تند کی‌روش کار دست فدراسیون داد