محبوبه مرادی رئیس کمیته روابط عمومی فدراسیون گلف شد

باحکم کیکاوس سعیدی محبوبه مرادی رئیس کمیته روابط عمومی فدراسیون گلف شد.