هافینگتون پست: بدترین عملکرد ترامپ در مناظره انتخاباتی

یکی از سردبیر نشریه هافینگتون پست در مطلبی به مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا پرداخت.