هافینگتون پست: بدترین عملکرد ترامپ در مناظره انتخاباتی