احمدی نژاد: در سطح بین الملل همه نامه من به اوباما را تیتر یک کردند / تا می گوییم امام، سریع می گویند این ادعا کرده امام زمان را دیده

فشارِ روحی و عاطفی به مردم خیلی زیاد است. شما مسابقه گذاشتید همدیگر را برای آن صندلی له کنید و حواستان نیست چه فشاری به مردم می آید. این مردم جان، زندگی، حیثیت، عمر و بچه هایشان را دادند تا شما آن جا نشستید.