جمعیت ایران از مرز ۸۰ میلیون نفر گذشت

میزان ثبت موالید به ازای هر هزار نفر جمعیت در کشور ۱۹٫۸ در هزار است.