اجرای طرح عفاف و حجاب در دانشگاه علم وصنعت

اجرای طرح عفاف و حجاب در دانشگاه علم و صنعت با هدف برخورد ارشادی و حل مشکلات دانشجویان انجام می‌شود.