حمایت وزارت بهداشت از توسعه صنعت بیمارستان‌سازی در کشور