بیش ۷۰وظیفه برای دادستان کل تعریف شده است/ فضای مجازی است که جوانان را به انواع جنایات و جرائم کشانده است

دادستان کل کشور گفت: در دادستانی کل کشور معاونتی برای رصد فضای مجازی ایجاد کرده ایم.