بیش ۷۰وظیفه برای دادستان کل تعریف شده است/ فضای مجازی است که جوانان را به انواع جنایات و جرائم کشانده است