گزارش رویترز از نقشه نفتی ایران

در حالی که ایران احتمال اتخاذ تصمیم در نشست الجزایر در هفته جاری را کم ارزیابی کرده، چند عضو دیگر اوپک گفته اند همچنان به برداشتن گام هایی برای مقابله با مازاد عرضه نفت و تقویت قیمت ها امیدوارند.