برنامه‌ای برای حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ندارم+ تصویر نامه